I spy something round and fluffy!

I spy something round and fluffy!